KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN GỐC KINH A HÀM

04-01-2021

KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN GỐC KINH A HÀM Thích Nguyên Hiền biên soạn Từ ngữ A-hàm (Àgama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do sưu tập các giáo thuyết ấy tạo thành. Do vậy, thông thường nói Kinh A-hàm tức chỉ cho 4 bộ hoặc 5 bộ Thánh điển của Phật giáo Nguyên thủy. Phật giáo […]

Xem thêm

GIỚI THIỆU KINH PHÁP HOA

GIỚI THIỆU KINH PHÁP HOA Thích Viên Giác Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một cách sâu rộng và bền bỉ của Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa cho thấy rằng đây là một bộ kinh đặc biệt về cả hai mặt triết lý và […]

Xem thêm

GIỚI THIỆU KINH HOA NGHIÊM

GIỚI THIỆU KINH HOA NGHIÊM Hoà Thượng Thích Trí Quảng I. Lịch sử kinh Hoa Nghiêm 1- Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi lại để đánh giá. Nhưng đứng ở lãnh vực tôn giáo để quan sát, chúng ta lại có nhận thức về lịch sử khác hơn là những điều được các nhà học thuật ghi nhận. […]

Xem thêm

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Đào Nguyên Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, xét về số lượng cũng như diệu lý. Kinh gồm 600 quyển, chiếm tới 3 tập với 3.000 trang in khổ lớn của Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu […]

Xem thêm

ĐÔI ĐIỀU CƯƠNG YẾU VỀ KINH ĐỊA TẠNG

ĐÔI ĐIỀU CƯƠNG YẾU VỀ KINH ĐỊA TẠNG Thích Thông Huệ Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”. Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. […]

Xem thêm