PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – CHÚ THÍCH

05-01-2021

CHÚ THÍCH CỦA DỊCH GIẢ  Về chữ viết tắt dùng dưới đây, P là Pali (tiếng Ba Lỵ); S là Sanskrit (tiếng Phạn) và Jap. là Japanese (Nhật Ngữ). 1. THÍCH CA: Danh từ Hán-Việt dịch âm chữ Sakiya (tiếng Ba Lỵ). Sakya (Phạn) Shaka (Nhật). Tên một bộ tộc thuộc dòng họ của đức Phật, sinh sống tại nước Ca Tỳ […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIẾT BÀN

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIẾT BÀN Làm thế nào để đạt tới cảnh giới Niết Bàn (Nibbàna)? Bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Con đường duy nhất này tạo nên Giới, Định và Huệ. Đức Phật lược tóm con đường Trung Đạo của Ngài trong bài kệ dưới đây: “Chớ làm những điều ác, Nên […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – NIẾT BÀN

NIẾT BÀN Tiến trình sanh tử sẽ tiếp tục mãi cho đến khi dòng luân hồi này chấm dứt nghĩa là đạt tới cảnh giới Niết Bàn, mục đích cùng tột của người Phật tử. Danh từ Pali “Nibbàna” gồm có hai phần “Ni” và “Vàna”. Ni là hình thức phủ định: không và Vàna có nghĩa là lòng ham muốn hay ái dục. “Gọi là Niết Bàn vì Niết Bàn là sự dứt bỏ, xa lìa ái dục (Vàna)”. Theo ngữ nguyên, Niết […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – VÔ NGàHAY KHÔNG CÓ LINH HỒN 

VÔ NGàHAY KHÔNG CÓ LINH HỒN  Lý thuyết của Phật Giáo về Luân Hồi ta cần phân biệt với thuyết tái sanh nhằm chỉ sự chuyển đổi của linh hồn hay sự tái sanh của một xác thân thường còn. Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một linh hồn bất tử hay trường tồn được tạo nên bởi đấng Thượng Đế hoặc phát xuất từ một Đại Ngã. Nếu linh hồn mà người ta giả thiết như tinh hoa của con người là vĩnh cửu thì linh hồn không thể phát sanh […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – LÝ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

LÝ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (PATICCA SAMUPPÀDA)  Paticca là “do bởi” hay “tùy thuộc nơi”; Samuppàda là “phát sanh hay căn nguyên”. Cho nên, Paticca Samuppàda, theo ngữ nguyên là “Phát sanh … Tùy thuộc” hay “Căn nguyên Phát sanh”. Ta nên nhớ rằng Thập Nhị Nhân Duyên chỉ là một bài giảng về tiến trình của vòng sanh tử chứ […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – LUÂN HỒI 

LUÂN HỒI  Bao lâu Nghiệp Lực tồn tại thì còn luân hồi, vì con người chỉ là biểu tượng cụ thể của Nghiệp Lực (Kammic force) không trông thấy nầy. Chết không gì khác hơn là sự chấm dứt tạm thời của hiện tượng tạm bợ ấy, chứ không phải là sự hủy diệt hoàn toàn của con người đó. Cuộc sống hữu cơ kết thức, nhưng Nghiệp Lực tồn tại hoàn toàn không bị xáo trộn bởi sự tan […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – NGHIỆP BÁO HAY LUẬT NHÂN QUẢ

NGHIỆP BÁO HAY LUẬT NHÂN QUẢ Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mất quân bình. Chúng ta nhận thấy con người với những sự bất bình đẳng, vận mạng khác nhau; và đủ loại chúng sanh hiện hữu trong vũ trụ. Chúng ta thấy người này sinh vào cảnh giàu sang với trí tuệ thông minh đạo đức, và cơ thể khỏe mạnh; trong khi kẻ khác gặp cảnh nghèo hèn, khổ cực. Có […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 

MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO  Nền tảng của Phật Giáo là Tứ Diệu Đế – gồm có sự khổ (lý do tồn tại của Phật Giáo); nguồn gốc của sự khổ là do lòng Ái Dục; sự diệt trừ sự khổ, gọi là Niết Bàn, Nibbana (cứu cánh của Phật Giáo) (22) và con đường Trung Đạo (dẫn đến chấm dứt sự khổ). Thế nào là chân lý cao siêu về sự khổ? “Sanh là khổ, già […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO  LÀ MỘT HỆ THỐNG ĐẠO ĐỨC? 

PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO  LÀ MỘT HỆ THỐNG ĐẠO ĐỨC?   Giáo lý của đức Phật bao hàm nguyên tắc đạo đức tuyệt hảo, toàn thiện vô song và vị tha vô hạn. Nó trình bày một phương thức sống dành cho người xuất gia lẫn hàng cư sĩ (tại gia). Tuy nhiên, Phật Giáo vượt trội hơn những lời giáo huấn luân lý thông thường. Luân lý (giới) chỉ là giai đoạn sơ khởi hướng đến Con Đường Thanh Tịnh, và là phương tiện đưa tới mục đích, […]

Xem thêm

PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC – PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO LÀ MỘT TÔN GIÁO?

PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO LÀ MỘT  TÔN GIÁO?  Phật Giáo không phải là một tôn giáo theo cái nghĩa mà danh từ này thông thường được hiểu, vì nó không phải là “một hệ thống tín ngưỡng và lễ bái, dựa vào sự trung thành đối với một đấng siêu nhiên”. Phật Giáo không đòi hỏi người tín đồ tin một cách mù quáng. Ở đây không phải chỉ có tin tưởng suông, nhưng đức […]

Xem thêm