Duy Thức Học (Thích Thiện Hạnh )

04-06-2021

PHẬT LỊCH 2561DUY THỨC HỌCBÁT THỨC QUY CỦ TỤNG & DUY THỨC TAM THẬP TỤNGTạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) | Hoa dịch: Huyền TrangViệt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện HạnhPHẬT HỌC VIỆN KIM QUANG-HUẾ MỤC LỤC Nội dung trang I. Vài nét đại cương về Duy thức học 1. Khởi nguyên 2. Duy thức 3. Tâm và […]

Xem thêm

大乘起信論

大乘起信論   馬鳴菩薩造 梁真諦三藏譯   歸命盡十方,最勝業遍知,色無礙自在,救世大悲者。 及彼身體相,法性真如海,無量功德藏,如實修行等。 為欲令眾生,除疑捨邪執,起大乘正信,佛種不斷故。   論曰:有法能起摩訶衍信根,是故應說。說有五分:云何為五?   一者、因緣分,二者、立義分,三者、解釋分,四者、修行信心分,五者、勸修利益分。初說因緣分。   問曰:有何因緣而造此論?答曰:是因緣有八種。云何為八?   一者、因緣總相,所謂為令眾生離一切苦,得究竟樂,非求世間名利恭敬故。   二者、為欲解釋如來根本之義,令諸眾生正解不謬故。   三者、為令善根成熟眾生,於摩訶衍法,堪任不退信故。   四者、為令善根微少眾生,修習信心故。   五者、為示方便,消惡業障,善護其心,遠離癡慢,出邪網故。   六者、為示修習止觀,對治凡夫二乘心過故。   七者、為示專念方便,生於佛前,必定不退信心故。   八者、為示利益,勸修行故。   有如是等因緣,所以造論。   問曰:修多羅中,具有此法,何須重說?   答曰:修多羅中,雖有此法,以眾生根行不等,受解緣別。   所謂:如來在世,眾生利根,能說之人,色心業勝,圓音一演,異類等解,則不須論。若如來滅後,或有眾生,能以自力,廣聞而取解者。或有眾生,亦以自力,少聞而多解者。或有眾生,無自智力,因於廣論而得解者。亦有眾生,復以廣論文多為煩,心樂總持少文,而攝多義,能取解者。如是此論  為欲總攝如來廣大深法無邊義故,應說此論。   已說因緣分,次說立義分。   摩訶衍者,總說有二種:云何為二?   一者、法,二者、義。   所言法者,謂眾生心;是心則攝一切世間法出世間法;依於此心,顯示摩訶衍義。何以故?是心真如相,即示摩訶衍體故;是心生滅因緣相,能示摩訶衍自體相用故。   所言義者,則有三種:云何為三?   一者、體大,謂一切法真如平等不增減故;   二者、相大,謂如來藏具足無量性功德故;   三者、用大,能生一切世間出世間善因果故。一切諸佛本所乘故,一切菩薩皆乘此法到如來地故。   […]

Xem thêm

Vô Trước (Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia)

VÔ TRƯỚCBách khoa toàn thư mở Wikipedia Đại luận sư Vô Trước, được trình bày với ấn Sa-môn (sa. śramaṇa-mudrā, dấu hiệu của sự đoạn niệm, từ bỏ, thoát li). Sư mang một mũ đầu nhọn, dấu hiệu tượng trưng cho một Học giả (sa. paṇḍita), ba vòng trên mũ là dấu hiệu của một […]

Xem thêm

Vạn pháp qua cái nhìn của Duy Thức

. Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Duy Thức

Xem thêm

Vấn Đề Thức

VẤN ĐỀ THỨCNguyên tác: The Question of ConsciousnessTác giả: Đức Đạt Lai Lạt MaChuyển ngữ: Tuệ Uyển   Niềm vui của việc gặp gở những người ta yêu, nổi buồn của việc mất mát người thân, sự phong phú của của những giấc mơ đầy sức sống, sự an bình của những bước chân qua […]

Xem thêm

Vấn Đáp Về Tâm Thức

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: VẤN ĐÁP VỀ TÂM THỨCTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Tuệ Uyển chuyển ngữ – 15/05/2011 HỎI: Đưa ra sự kiện rằng trong truyền thống của ngài hiện hữu những thể trạng trong sáng và có những báo cáo về những hành giả kinh nghiệm thể trạng vi tế […]

Xem thêm

Triết Học Thế Thân

Triết Học Thế Thân Chương 1: Những Vấn Đề Của Triết Học Thế Thân. Chương 2: Thế Thân Và Tác Phẩm. Chương 3: Về Những Gì Hiện Hữu. Chương 4: Một Số Kết Quả Luận Lý. Chương 4b: Một Số Kết Quả Luận Lý (Tt). Chương 5: Tái Khảo Sát Về Sự Tri Nhận. Chương 5b: Tái Khảo Sát Về Sự Tri Nhận (Tt). Chương 6: Về Tự Tri & Bàn Thêm Về Cơ Cấu Tự Tri. Chương 7: Ngôn Ngữ Về Những Gì Hiện Hữu. Chương 8: Một Số Nhận Xét Cuối Cùng. TRIẾT HỌC THẾ THÂNLê Mạnh ThátNguyên tác Anh ngữ: The Philosophy of Vasubandhu, Luận án tiến sỹ, Đại học đường Wisconsin, Madison, 1974Việt dịch: Đạo Sinh Triết học Thế Thân (Vasubandhu) là một tác phẩm nghiên cứu về hệ thống tư tưởng của một […]

Xem thêm

Tổng Luận Quan Điểm Niết-Bàn Theo Luận Thành Duy Thức

TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN THÀNH DUY THỨC Phước Nguyên ****** I/TIỂU DẪN Thành Duy Thức Luận trình bày hai quả chuyển y là Đại Niết-bàn và Đại Bồ Đề; Do đoạn trừ hết thảy các chướng mà thành tựu hai quả vị thù thắng này. Lại do ly khai phiền não chướng […]

Xem thêm

Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo

Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo Mục Lục Lời Nói Đầu Của Tác Giả Túc Mạng Thông Hay Nhớ Lại Tiền Kiếp Sanh Tử Thông Hay Thiên Nhãn Thông Hóa Tâm Thông Thần Túc Thông Phép Lạ (Thần Thông) Biến Đổi Thân TÌM HIỂU PHÁP THẦN THÔNG TRONG PHẬT GIÁONguyên tác: Supra-Mundane, Psychic PowersTác giả: Phorn Ratanasuwan – Dịch giả: Tỳ khưu Thiện Minh LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ Phiên bản tiếng Anh cuốn sách của ngài Phorn Ratanasuwan mang tựa đề Thần thông – Abhiññā (Những sức […]

Xem thêm

Thức Thứ Bảy – Mạt Na Thức – Thức Chấp Ngã

THỨC THỨ BẢY – MẠT NA THỨC – THỨC CHẤP NGÃ Lê Sỹ Minh Tùng Tâm của con người vô cùng quan trọng, nó là trung tâm của sự sống, của vũ trụ và chứa nhóm tất cả muôn pháp. Nó là hào lũy ẩn náu của mọi tật xấu, nhưng cũng là mảnh đất […]

Xem thêm