NGƯỜI THÔNG MINH: 3 KHÔNG HỎI, 5 KHÔNG NÓI 3 KHÔNG HỎI

31-12-2020

NGƯỜI THÔNG MINH: 3 KHÔNG HỎI, 5 KHÔNG NÓI 3 KHÔNG HỎI 1. Không liên quan đến bạn, đừng hỏi Thế gian này chỉ tồn tại hai chuyện: chuyện liên quan tới bạn, chuyện liên quan tới tôi. Con người thường có xu hướng quan trọng hóa bản thân, cho rằng trái đất không có […]

Xem thêm

BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP

A – Dẫn nhập Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo. Trong kinh Tương Ưng III, Đức Phật đã có lần hỏi các thầy Tỳ kheo: «Này các thầy, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay vô thường? – Là vô thường, bạch Thế Tôn. – Cái […]

Xem thêm